Vedtægter


§ 1. Navn:
Klubbens navn er: Herning Klatreklub

Stk. 2:
Klubben er hjemmehørende i: Herning Kommune – CVR nr.: 36 25 61 68


§ 2. Formål:
Klubbens formål er, at give medlemmerne mulighed for at dyrke klatring og bouldering under de bedst mulige betingelser, samt at formidle den sikkerhed og de færdigheder en sådan sport kræver.


§ 3. Medlemskab:
Enhver der støtter klubbens formål, ønsker at deltage i dens aktiviteter og som vil indordne sig under klubbens regler kan være medlem af klubben, dog jf. stk. 2

Stk. 2:
Personer under 18 år kan kun opnå medlemskab med tilladelse fra forældre eller værge. Dette gælder ligeledes ved deltagelse i klubbens arrangementer.


§ 4. Ansvar:
Klubben påtager sig intet ansvar overfor dens medlemmer eller andre for følger af ulykker, som måtte finde sted under eller i forbindelse med klubbens aktiviteter og arrangementer. Ulykker, som kan henføres til Herning Klatreklubs manglende/dårlig vedligehold af materiel eller klubbens egen udførsel af sådanne, er dækket af forsikring hos DIF / Dansk Klatreforbund


§ 5. Sikkerhed:
Klubben har som medlemsklub af Dansk Klatreforbund valgt at følge regelsættet iht. sikkerhed som anvises af forbundet


§ 6. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker gennem meddelelse på klubbens hjemmeside, facebookside samt ved opslag i klubben med mindst 14 dages varsel og med angivelse at dagsorden.

Stk. 3:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab og budget.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af regnskabskontrollant
8. Eventuelt

Forslag / punkter til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4:
Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør afstemningsmåden, stemmeafgivningen samt afstemningens resultater.

Stk. 5:
Beslutninger kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt vedtages med simpelt stemmeflertal. Dog kan beslutninger om vedtægtsændringer kun gyldigt vedtages, hvis mindst to tredjedele stemmer for ændringsforslaget på en generalforsamling.

Stk. 6:
Alle klubbens aktive medlemmer, over 18 år, som ikke er i kontingentrestance og som møder op på generalforsamlingen, kan stemme.

Stk. 7:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelse sker som til den ordinære generalforsamling.


§ 7. Klubbens ledelse:
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger:
– en bestyrelse på 5 personer
– en suppleant for bestyrelsen
– en regnskabskontrollant/revisor

Valg til bestyrelsen sker for en 2-årig periode, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Regnskabskontrollant og suppleant er på valg hvert år.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen skal bestå af formand, næstformand, kasserer samt 2 menige medlemmer. Valg til bestyrelsen er gældende for en 2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.


§ 8. Tegning:
Klubben tegnes ved underskrift af formanden eller kasseren.


§ 9. Kontingent:
Størrelsen at kontingentet vedtages af Kulturfabrikken i samråd med klatreklubbens repræsentanter i Kulturfabrikkens bestyrelse. Når/Hvis Herning Klatreklub ikke længere benytter Kulturfabrikkens faciliteter, vedtages kontingentet på generalforsamlingen.


§ 10. Regnskab:
Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren. Efter regnskabsårets udløb og inden generalforsamlingen afgives regnskabet til revision af de på generalforsamlingen valgte kontrollanter. Regnskabet forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.


§ 11. Opløsning:
Klubben kan opløses, hvis det vedtages ved stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med max. 30 dages mellemrum. Ved klubbens opløsning tilfalder dens midler en beslægtet klub, som besluttes af bestyrelsen.


 

Vedtægterne er vedtaget/revideret d. 11.03.2015